Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Sopštenje za javnost - naknada za opštekorisne funkcije šuma

Podsjećamo sva pravna lica - obveznike uplate naknade za opštekorisne funkcije šuma, na obavezu plaćanja navedene naknade propisane članom 49. Zakona o šumama ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17), u kojem je regulisano da navedenu naknadu plaćaju sva pravna lica  registrovana za obavljanje djelatnosti, koja imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van Tuzlanskog kantona, a obavljaju djelatnost na teritoriji ovog Kantona.

Navedeni obvaznici su, prema pomenutoj zakonskoj odredbi, dužni da naknadu za opštekorisne funkcije šuma, uplaćaju tromjesečno i po završenom godišnjem računovodstvenom izvještaju u korist računa Budžeta Tuzlanskog kantona, a ista iznosi 0,05% u 2017. godini, a od budžetske 2018. godine u visini od 0,04% ukupno ostvarenog prihoda.

Nakon navedenog saopštenja, koje ima preventivni karakter, kantonalni šumarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona će vršiti pojačan inspekcijski nadzor nad provođenjem navedene zakonske odredbe, te će prema subjektima nadzora, za koje se utvrdi da istu ne poštuju, preduzeti mjere u skladu sa Zakonom.

Stoga molimo sva pravna lica, na koje se odnosi navedeno saopštenje, da isto shvate edukativno i preventivno i da svoje poslovanje usklade sa naprijed navedenim zakonskim propisom i time izbjegnu nepotrebne finansijske izdatke.

 

 

 

 

Tuzla, 19.11.2018. godine                                                              

 

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

TUZLANSKOG KANTONA

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka