Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Sopštenje za javnost - naknada za opštekorisne funkcije šuma
 • 19 Novembar 2018
 • od KUIPTK

Podsjećamo sva pravna lica - obveznike uplate naknade za opštekorisne funkcije šuma, na obavezu plaćanja navedene naknade propisane članom 49. Zakona o šumama ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17), u kojem je regulisano da navedenu naknadu plaćaju sva pravna lica  registrovana za obavljanje djelatnosti, koja imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je...

Izvještaj o radu KUIP TK za prvo polugodište 2018. godine
 • 27 Septembar 2018
 • od KUIPTK

Na 32. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 26.09.2018. godine, razmatran je i nije prihvaćen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2018. godine.   I pored brojnih objektivnih ograničenja, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 7.766...

Javna rasprava na Nacrt Zakona o inspekcijama TK
 • 14 Avgust 2018
 • od KUIPTK

Obavještavaju se sva Ministarstva Tuzlanskog kantona, Gradsko vijeće Grada Tuzla, Gradonačelnik Grada Tuzla, sva Općinska vijeća općina na području Tuzlanskog kantona, svi Načelnici općina na području Tuzlanskog kantona kao i sva zainteresovana pravna i fizička lica da je u toku Javna rasprava o Nacrtu Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona, te da svoje eventualne prijedloge, primjedbe ili sugestije...

Izvještaj o radu za 2017. godinu
 • 28 Mart 2018
 • od KUIPTK

Na 6. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 27.03.2017. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2017. godine. Usprkos brojnim objektivnim ograničenjima, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 15.943...

 • 12 Februar 2018
 • od KUIPTK
Program rada za 2018. godinu

Na svojoj 109 redovnoj sjednici, održanoj 31. januara 2018. godine, Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.Program rada...

 • 31 Avgust 2017
 • od KUIPTK
Kurban Bajram 2017

Poštovani građani, S obzirom da se približava jedan od najvećih muslimanskih blagdana Kurban Bajram, te da većina Bošnjaka islamske vjeroispovijesti prakticira klanje kurbana, osjećamo obavezu da Vas  upozorimo na...

 • 30 Mart 2017
 • od KUIPTK
Izvještaj o radu KUIP TK za 2016. godinu

Na 33. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj dana 24.03.2017. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2016....

 • 06 Mart 2017
 • od KUIPTK
Programa rada KUIP TK za 2017. godinu

Na svojoj 67 redovnoj sjednici, održanoj 03. marta 2017. godine, Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.Program rada Kantonalne...

Saopštenje za javnost povodom ''Dječije nedjelje''

U skladu sa programom rada kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i propisima koji uređuju oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, obavještavamo javnost o sljedećem:
 
U skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije BiH“; broj 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), a sa ciljem podsticanja i organizovanja raznovrsnih kulturno–obrazovanih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih djeci i njihovom razvoju, prva sedmica u mjesecu oktobru svake godine  određena je na teritoriji Federacije BiH kao „Dječija nedjelja“,.
 
U skladu sa članom 95. stav 1. Zakona, Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2015. godine na teritoriji Federacije BiH, za „Dječiju nedjelju“ („Službene novine Federacije BiH“, broj 41/15) i to:

 1. 1% na prodatu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju;
 2. 20% na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa;
 3. 1% na prodatu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice;
 4. 1% na prodatu video kasetu i nosače zvuka (CD, DVD, i slično).

Preduzeća, poslodavci i druga pravna i fizička lica koja se bave gore pomenutom djelatnosti na području Tuzlanskog kantona dužna su, u okviru svojih redovnih aktivnosti, kontinuirano u toku mjeseca oktobra 2015. godine vršiti naplatu naprijed navedenih sredstava, i naplaćena sredstva uplatiti u budžet Tuzlanskog kantona u roku od 15 dana po isteku mjeseca oktobra.
 
Uplata sredstava prikupljenih od „Dječije nedjelje“ se vrši na slijedeći način:
            Tuzlanski kanton-depozitni račun           broj 132-100-02560000-80
            Šifra prihoda                                      broj 733111 – donacije od fizičkih lica
            Šifra prihoda                                      broj 733112 – donacije od pravnih lica
            Šifra općine                                       broj općine sa teritorije Tuzlanskog kantona
            Budžetska organizacija                         broj 2301001
            Svrha doznake sa naznakom:             „za Dječiju nedjelju solidarnosti“
 
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Službene novine Federacije BiH“; broj 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) u članu 99. predviđa novčane kazne za preduzeća, druga pravna lica i poslodavce koji ne naplaćuju novčani iznos utvrđen odlukom Vlade FBiH i to:

 • od 500 do 1.000 KM za preduzeća, druga pravna lica odnosno poslodavce,
 • od 100 do 400 KM za odgovorno lice u preduzeću.

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom - prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 5/12, 7/14) predviđa novčane kazne za poslodavce koji u roku od 15 dana po isteku mjeseca oktobra ne uplate naplaćeni novčani iznos za vrijeme „Dječije nedjelje“ i to:

 • od 500 do 1.000 KM za poslodavca pravnu osobu,
 • od 100 do 400 KM za poslodavca fizičku osobu,
 • od 100 do 400 KM za odgovornu osobu kod poslodavca – pravne osobe.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona će, u skladu sa operativnim planom, kontinuirano vršiti inspekcijski nadzor subjekata koji su dužni postupati u skladu sa naprijed navedenim propisima.
Svi obveznici su dužni, da u skladu sa zakonskim normama, izvrše naplatu odnosno obračun obaveze i naznačenu uplatu, te da u svojoj evidenciji čuvaju dokaze o istom, kako bi ih na traženje postupajućeg inspektora mogli predočiti.
 
Obzirom na gore navedeno molimo Vas da ovo saopštenje u cjelosti uvažite, jer će u protivnom  kantonalni inspektor socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom biti primoran djelovati represivno, odnosno putem prekršajnih naloga izricati novčane kazne za postupanje suprotno zakonskim odredbama.
 
 
                                                                                                                                   Direktor:
                                                                                                                  dr. sc. Besim Duraković dipl. oec.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka