Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Sopštenje za javnost - naknada za opštekorisne funkcije šuma
 • 19 Novembar 2018
 • od KUIPTK

Podsjećamo sva pravna lica - obveznike uplate naknade za opštekorisne funkcije šuma, na obavezu plaćanja navedene naknade propisane članom 49. Zakona o šumama ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17), u kojem je regulisano da navedenu naknadu plaćaju sva pravna lica  registrovana za obavljanje djelatnosti, koja imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je...

Izvještaj o radu KUIP TK za prvo polugodište 2018. godine
 • 27 Septembar 2018
 • od KUIPTK

Na 32. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 26.09.2018. godine, razmatran je i nije prihvaćen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2018. godine.   I pored brojnih objektivnih ograničenja, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 7.766...

Javna rasprava na Nacrt Zakona o inspekcijama TK
 • 14 Avgust 2018
 • od KUIPTK

Obavještavaju se sva Ministarstva Tuzlanskog kantona, Gradsko vijeće Grada Tuzla, Gradonačelnik Grada Tuzla, sva Općinska vijeća općina na području Tuzlanskog kantona, svi Načelnici općina na području Tuzlanskog kantona kao i sva zainteresovana pravna i fizička lica da je u toku Javna rasprava o Nacrtu Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona, te da svoje eventualne prijedloge, primjedbe ili sugestije...

Izvještaj o radu za 2017. godinu
 • 28 Mart 2018
 • od KUIPTK

Na 6. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 27.03.2017. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2017. godine. Usprkos brojnim objektivnim ograničenjima, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 15.943...

 • 12 Februar 2018
 • od KUIPTK
Program rada za 2018. godinu

Na svojoj 109 redovnoj sjednici, održanoj 31. januara 2018. godine, Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.Program rada...

 • 31 Avgust 2017
 • od KUIPTK
Kurban Bajram 2017

Poštovani građani, S obzirom da se približava jedan od najvećih muslimanskih blagdana Kurban Bajram, te da većina Bošnjaka islamske vjeroispovijesti prakticira klanje kurbana, osjećamo obavezu da Vas  upozorimo na...

 • 30 Mart 2017
 • od KUIPTK
Izvještaj o radu KUIP TK za 2016. godinu

Na 33. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj dana 24.03.2017. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2016....

 • 06 Mart 2017
 • od KUIPTK
Programa rada KUIP TK za 2017. godinu

Na svojoj 67 redovnoj sjednici, održanoj 03. marta 2017. godine, Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.Program rada Kantonalne...

Saopštenje za javnost – Rezultati pojačanog inspekcijskog nadzora iz oblasti radnih odnosa

U skladu sa Programom rada Vlade TK i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa su u mješovitim timovima sa kantonalnim tržišno-turističkim inspektorima ove Uprave, u periodu od 01.04.2015. godine do 31.05.2015. godine, u punom kapacitetu, u prvoj i drugoj smjeni, kao i u dane vikenda (subota i nedjelja), vršili pojačani inspekcijski nadzor nad radom subjekata nadzora, odnosno fizičkih i pravnih lica iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrta, građevine i drugih djelatnosti koje se obavljaju na području Tuzlanskog kantona, a u cilju suzbijanja “sive” ekonomije, odnosno u cilju suzbijanja rada “na crno” – nezakonitog radnog angažovanja, rada bez odobrenja, kao i radi vršenja pojačane kontrole nad primjenom odredbi Zakona o fiskalnim sistemima (“Sl. Novine FBiH” broj: 81/09).
Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa su, u skladu sa Operativnim planom ove Uprave, kao predmete kontrole nadzirali zakonitost radnog angažovanja (rad “na crno”), prekovremeni rad, isplatu plaća, odnosno  poštivanje važeće zakonske regulative koja uređuje ovu upravnu oblast.
 
U mjesecu aprilu 2015. godine, kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa su izvršili 626 inspekcijskih nadzora, od čega su kod 203 subjekta nadzora evidentirani prekršaji, a kod 13 subjekata nadzora inspekcijski nadzori nisu izvršeni iz objektivnih razloga. Zbog utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, postupajući inspektori su izrekli ukupno 213 upravnih mjera i akata, a od toga su izdali 106 rješenja o zabrani radnog angažovanja, 36 rješenja o zabrani prekovremenog rada, 2 rješenja o zabrani rada strancima, 65 rješenje o otklanjanju nedostataka i 4 ostale mjere, te izdali 74 prekršajna naloga u iznosu od 58.030,00 KM.
Prilikom vršenja pojačanog inspekcijskog nadzora, u mjesecu aprilu 2015.godine, kontrolisano je 1.667 zatečenih radno angažovanih osoba i tom prilikom evidentirane 194 osobe koje su bile angažovane suprotno odredbama Zakona o radu i Zakona o zapošljavanju stranaca, od kojih je 85 osoba regulisalo radno pravni status (zaključeni ugovori o radu i izvršene prijave na obavezno osiguranje).
 
U mjesecu maju 2015. godine, postupajući inspektori su izvršili 284 inspekcijska nadzora, od čega su kod 72 subjekta nadzora evidentirani prekršaji, a kod 14 subjekata nadzora inspekcijski nadzori nisu izvršeni iz objektivnih razloga. Zbog utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, postupajući inspektori su izrekli ukupno 64 upravne mjere i akte, a od toga su izdali 35 rješenja o zabrani radnog angažovanja, 5 rješenja o zabrani prekovremenog rada, 21 rješenje o otklanjanju nedostataka i 3 ostale mjere, te izdali 26 prekršajnih naloga u iznosu od 18,550,00 KM.
Prilikom vršenja pojačanog inspekcijskog nadzora, u mjesecu maju 2015. godine je kontrolisano 1.670 zatečenih radno angažovanih osoba i tom prilikom evidentirane 83 osobe koje su bile angažovane suprotno odredbama Zakona o radu i Zakona o zapošljavanju stranaca, od kojih su 52 osobe regulisale radno pravni status (zaključeni ugovori o radu i izvršena prijava na obavezno osiguranje), uz napomenu da je u mjesecu maju, iz objektivnih razloga, u akciji učestvovao manji broj inspektora u odnosu na mjesec april 2015.godine.
 
S obzirom na gore navedeno, zbirni podaci za dva mjeseca pojačanog nadzora rada „na crno“ su sljedeći:
 
-  Postupajući inspektori su izvršili ukupno 910 inspekcijskih nadzora, od čega su kod 275 subjekata nadzora evidentirani prekršaji, a kod 27 subjekata nadzora inspekcijski nadzori nisu izvršeni iz objektivnih razloga.  Zbog utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, postupajući inspektori su izrekli ukupno 277 upravnih mjera i akata, a od toga su izdali 141 rješenje o zabrani radnog angažovanja, 41 rješenje o zabrani prekovremenog rada, 2 rješenja o zabrani rada strancima, 86 rješenja o otklanjanju nedostataka i 7 ostalih mjere, te izdali 100 prekršajnih naloga u iznosu od 76.5800,00 KM.
Prilikom vršenja pojačanog inspekcijskog nadzora, kontrolisano je 3.337 zatečenih radno angažovanih osoba i tom prilikom evidentirano 277 osoba koje su bile angažovane suprotno odredbama Zakona o radu i Zakona o zapošljavanju stranaca, od kojih su 137 osoba regulisale radno pravni status (zaključeni ugovori o radu i izvršene prijave na obavezno osiguranje).
 
Imajući u vidu da smo u periodu priprema za pojačani nadzor od JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona tražili da u periodu dok traje pojačani nadzor proprati efekte aktivnosti pojačanog inspekcijskog nadzora suzbijanja rada „na crno“, u dijelu koji se odnosi na broj nezaposlenih, broj novoprijavljenih, broj brisanih i broj zaposlenih, navedena Služba je aktom ‘’Evidencije, Obavijest direktora JU Služba za zapošljavanje TK broj: 02/1-34-30/15-4 od 15.05.2015. godine’’,  direktoru ove Uprave dostavila tražene podatke. U navedenom aktu vidljivi su egzaktni podaci, koji govore o direktnim i indirektnim pozitivnim efektima  pojačanog nadzora suzbijanja rada “na crno”, a koji ukazuju da se na evidenciji Službe za zapošljavanje u mjesecu aprilu 2015. godine smanjio broj nezaposlenih u odnosu na mart 2015. godine, sa 97.961 na 97.278, što znači da je smanjen broj nezaposlenih za 683 osobe koje su vođene na evidenciji u mjesecu martu 2015. godine.
Takođe, iz podataka dobivenih od JU Služba za zapošljavanje TK vidljivo je da je, u vrijeme provođenja pojačanog nadzora, sa evidencije brisana 2.731 osoba.
Osim navedenog, veoma bitan egzaktan podatak vidljiv iz gore pomenutog akta Službe za zapošljavanje, jeste da se u aprilu 2015. godine povećao broj novozaposlenih sa evidencije navedene Službe, u odnosu na mart 2015. godine.
Iz svega gore navedenog, uporedbom pokazatelja za mjesec april 2014. i april 2015. godine, može se nedvosmisleno zaključiti da su u mjesecu aprilu 2015. godine zaposlene 582 osobe više nego u istom mjesecu 2014. godine.
Takođe, iz podataka dobijenih od Službe za zapošljavanje, vidljivo je smanjenje broja nezaposlenih u mjesecu aprilu u odnosu na mjesec mart 2015. godine za 683 osobe, bez obzira što je u mjesecu aprilu došlo do povećanja broja novoprijavljenih za 548 osoba.
 
JU Služba za zapošljavanje TK-a, je isto tako aktom – Evidencija, obavijest broj:02/1-34-30/15-5 od 12.6.2015.godine, dostavila podatke iz svoje evidencije za mjesec maj 2015.godine. Na osnovu navedenog akta vidljivi su podaci koji govore o direktnim i indirektnim pozitivnim efektima koji su postignuti pojačanim nadzorom suzbijanja rada „na crno“, a koji ukazuju da se na evidenciji Službe za zapošljavanje u mjesecu maju 2015.godine, smanjio broj nezaposlenih u odnosu na april 2015.godine, sa 97.278 na 96.342 , što znači da je smanjen broj nezaposlenih za 936 osoba koje su vođenje na evidenciji u mjesecu aprilu 2015.godine.
Takođe, iz podataka dobijenih od JU Služba za zapošljavanje TK-a je vidljivo da je, u vrijeme provođenja pojačanog inspekcijskog nadzora, u mjesecu maju brisane sa evidencije 2.344 osobe.
 
Ako se uporede pokazatelji vezani za mjesec maj 2014. godine i maj 2015. godine, vidljivo je da je u mjesecu maju 2015.godine zaposleno više za 474 osobe, nego u istom mjesecu 2014. godine. Takođe, iz podataka dobijenih od Službe za zapošljavanje je vidljivo  da je došlo do smanjenja broja nezaposlenih u mjesecu maju, u odnosu na mjesec april 2015. godine, za 936 osoba.
 
Na osnovu dostavljenih akata JU Služba za zapošljavanje TK-a može se zaključiti da je u mjesecu martu 2015.godine  na Evidenciji nezaposlenih osoba Službe  bila 97.961 osoba, a u maju 2015. godine  96.342 osobe, što je za 1.619 osoba manje na Evidenciji nezaposlenih.
Ukupan broj osoba brisanih sa Evidencije u aprilu i maju 2015. godine iznosi 5.075, što je za 1409 osoba više nego u istom periodu prošle godine (u aprilu i maju 2014. godine je ukupno brisano 3.666 osoba).
Iz navedenih akata je takođe vidljivo da  broj novoprijavljenih osoba u mjesecu aprilu i maju 2014. godine  iznosi 2.723, dok  broj novoprijavljenih osoba u aprilu i maju 2015. godine iznosi  3456, što je  za 733 osobe više. 
Broj zaposlenih osoba sa evidencije, u periodu april – maj 2014. godine iznosi 2.256 osoba, dok je u istom periodu 2015. godine iznosio 3.312 osoba, iz čega proizilazi da je u odnosu na 2014. godinu  u 2015. godini  broj zaposlenih osoba u evidenciji  veći za 1.056 osoba.
 
Ono što je izuzetno bitno napomenuti, a što je takođe navedeno u gore pomenutom aktu Službe za zapošljavanje, da su svi gore pomenuti efekti vezani za smanjenje broja nezaposlenih, povećanje broja brisanih sa evidencije i povećanja broja novozaposlenih osoba, a koje su bile na evidenciji nezaposlenih, posljedica ili rezultat provođenja pojačanog nadzora suzbijanja rada „na crno“ od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

                                                                                                                                  Direktor:

                                                                                                                     mr. sc. Besim Duraković dipl. oec.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka