Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost - kontrola primjene propisa iz oblasti zaštite okolice i prirode

              U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, inspektor zaštite okolice i prirode će, u periodu 15.04.2015. do 15.06.2015. godine,  na prostoru svih 13 općina Tuzlanskog kantona, vršiti nadzor provedbe Zakona o zaštiti okoliša (“Sl. Novine F BiH”, broj: 33/03 i 38/09)“ i Zakona o zaštiti zraka (“Službene novine F BiH”, broj: 33/03 i 04/10).

Nadzorom će biti obuhvaćeni svi subjekti nadzora, pravna i fizička lica koji sukladno odredbama člana 4. Pravilnika o izdavanju okolinske dozvole za pogone postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno utjecati na okoliš (“Službene novine TK”, broj: 3/05 i 9/07) moraju posjedovati okolinsku dozvolu, kao i sva kotlovska postrojenja kapaciteta od 0,07-10 MW, bez obzira na vrstu goriva.

Predmet nadzora će biti kontrola okolinskih dozvola, emisije polutanata, ugovora o odlaganju opasnog otpada, ugovora o zbrinjavanju uginulih životinja, dopuštenih nivoa buke i drugih parametara koji su propisani u okolinskim dozvolama.

           Svim subjektima nadzora kod kojih bude utvrđen prekršaj, odnosno koji ne budu imali potrebnu dokumentaciju ili ne postupaju u skladu sa  okolinskom dozvolom, pored novčane kazne će biti izrečena i upravna mjera zabrana rada.

Na osnovu čl. 116 Zakona o zaštiti okoliša (“Sl. novine F BiH”, broj: 33/03 i 38/09), novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj svako pravno lice, a  novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu koje:

  • izgradi ili rukovodi radom pogona i postrojenja ili obavlja aktivnosti bez pribavljene  okolinske dozvole ili suprotno okolinskoj dozvoli ili propisima;
  • ne ispunjava zahtjeve ili uvjete utvrđene okolinskom dozvolom ili propisima;
  • ne podnosi nadležnim organima informacije, podatke ili dokumente koji su potrebni, prema ovom zakonu ili drugim propisima;
  • ne izradi plan preventivnih mjera za sprečavanje nesreća većih razmjera i ne preduzme preventivne mjere i
  • ne izradi unutrašnji plan intervencije i ne dostavi ga organu iz člana 83. ovog Zakona.

Na osnovu čl. 35. Zakona o zaštiti zraka (“Sl. novine F BiH”, broj: 33/03 i 04/10), novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj svako pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu, a  kaznom u iznosu do 1.500,00 KM bit će kažnjeno fizičko lice koje:

  • započne rad bez pribavljene okolinske dozvole iz člana 7. ovog Zakona ili  suprotno uvjetima okolinske dozvole;
  • ne poštuje odredbe člana 6. stav 1. ovog Zakona;
  • ponovno otpočne rad u postojećem objektu ili promijeni namjenu bez pribavljene okolinske dozvole (član 9. ovog  Zakona);
  • vrši namjerne značajne promjene u projektu, planu ili radu izvora emisije bez   pribavljene okolinske dozvole (član 11. ovog Zakona).
  • ako postupi suprotno odredbama člana 15. ovog Zakona. 

Zakon o zaštiti okoliša (“Sl. Novine F BiH”, broj: 33/03 i 38/09) kojim je utvrđena obaveza posjedovanja okolinske dozvole,  Pravilnik o izdavanju okolinske dozvole za pogone i postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno utjecati na okoliš (“Službene novine TK”, broj: 3/05 i 9/07) kojim su utvrđeni pogoni i postrojenja za koje se obavezno provodi postupak izdavanja okolinske dozvole, kao i Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (“Sl. novine FBiH”, broj: 45/09) kojim se propisuju uslovi za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja za koja su izdate okolinske dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, dostupni su u meni opciji PROPISI ovog web portala.

Uz edukativni i preventivni  karakter  ovog Saopštenja, kojim smo nastojali upoznati i podsjetiti subjekte nadzora na njihove obaveze koje proističu iz važećih zakona,  istovremeno ih upozoravamo da će inspektor zaštite okolice i prirode Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, na prekršioce primjenjivati zakonom pedviđene represivne mjere.  Stoga apelujemo na sve subjekte nadzora da svoje poslovanje pravovremeno usklade sa važećim propisima i time izbjegnu eventualne neugodnosti i nepotrebne finansijske troškove.

                                                                                                                                   Direktor:

                                                                                                                   mr. sc. Besim Duraković dipl. oec.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka