Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost – kontrola izgradnje, rekonstrukcije i sanacije niskonaponskih elektrodistributivnih mreža

U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, a na osnovu Zakona o elektroenergetskoj inspekciji (''Sl. novine TK'' broj: 4/03 i 4/08) i Zakona o električnoj energiji (''Sl. novine FBiH'' broj 66/13),  kantonalni elektroenergetski inspektori će u skladu sa svojim ovlaštenjima, u  periodu od 15.04. do 15.06.2015. godine, vršiti nadzor nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom niskonaponskih elektrodistributivnih mreža na području svih općina Tuzlanskog kantona.

      Prema Zakonu o električnoj energiji FBiH (''Sl. novine FBiH''  broj 66/13) i Opštim uslovima za isporuku električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, obaveze distributera operativnog sistema su da, do kraja 2017. godine, dovede kvalitet isporučene električne energije  u sklad sa evropskim standardima EN 50160.

     Za sve tehničke nedostatke i nepravilnosti utvrđene tokom nadzora, inspektori će izdavati rješenja o otklanjanju nedostataka u određenim rokovima, sukladno čl. 12. Zakona o elektroenergetskoj inspekciji (''Sl. novine TK'' broj: 04/03 i 04/08). Ukoliko nedostaci mogu dovesti u opasnost život i zdravlje ljudi, proizvesti veće materijalne štete ili ometati rad drugih postrojenja i sistema, inspektori će rješenjem zabraniti upotrebu i korištenje elektroenergetskih objekata ili postrojenja, sukladno čl. 13. stav 1, tačka 2 Zakona.

      Neizvršavanje rješenja o otklanjanju nedostataka predstavlja prekršaj po čl. 15. Zakona o elektroenergetskoj inspekciji (''Sl. novine TK'' broj:  04/03 i 04/08), za koji je propisana kazna u iznosu 500,00 do 5.000,00 KM za pravno i 100,00 do 500,00 KM za odgovorno lice.

      Nepostupanje po rješenju o zabrani upotrebe i korištenja elektroenergetskih objekata ili postrojenja, predstavlja prekršaj po čl. 14. Zakona o elektroenergetskoj inspekciji, za koji je propisana kazna u iznosu 2.000,00 do 8.000,00 KM za pravno i 200,00 do 2.000,00 KM za odgovorno lice.

Apelujemo na subjekte nadzora da svoje poslovanje usklade sa važećim propisima, te da postupe po eventualnim rješenjima inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, i time izbjegnu eventualne neugodnosti i  nepotrebne finansijske izdatke.

                                                                                                                                               Direktor:

                                                                                                                           mr. sc. Besim Duraković dipl. oec. 

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka